la_star-solid la_star-solid la_star-solid la_star-solid la_star-half-alt-solid
Ocena klientów 9,2/10

Zostaję partnerem

Zarejestruj się jako partner, aby móc logować się jako dealer i składać zamówienia.

Ogólne warunki.

Dla firm

termsand
Artykuł 1 - Ogólne

1.1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do każdej oferty, relacji prawnej, bądź (do zawarcia) Umowy, jak również do ich wykonania, w których Hofman działa wobec Klienta.

1.2. Klient, który raz zawarł umowę na podstawie tych warunków, akceptuje zastosowanie tych warunków do wszystkich późniejszych zapytań, ofert, zleceń oraz zamówień od Hofmana i Umów między Hofmanem a Klientem.

1.3. Zmiany w Umowie zawartej między Hofmanem a Klientem oraz odstępstwa od tych ogólnych warunków będą miały moc tylko wtedy, gdy zostaną uzgodnione na piśmie między Hofmanem a Klientem.

Artykuł 2 - Definicje

2.1. Gdzie w tych ogólnych warunkach mowa o 'Hofman', rozumie się przez to:

Hofman Animal Care B.V. (działający również pod nazwą Boerenwinkel.nl, Sticky Trap, The Dutch Dog i Hofman Pest Control), zarejestrowany w rejestrze handlowym Izby Handlowej pod numerem 08103011, Holland Animal Care B.V., Vet Animal Care B.V. lub Agridrogist B.V., zależnie od tego, kto zawiera Umowę z Klientem, z siedzibą w Enter przy De Leemkoele 2, 7468 DM, adres e-mail info@hofmananimalcare.nl, numer telefonu +31 548 545277.

2.2. Gdzie w tych warunkach mowa o 'Kliencie', rozumie się przez to: osobę fizyczną lub prawną, która zawarła Umowę z Hofmanem lub której Hofman złożył ofertę.

2.3. Gdzie w tych warunkach mowa o 'Umowie', rozumie się przez to: umowę między Hofmanem a Klientem, włączając te ogólne warunki, które stanowią część Umowy.

2.4. Gdzie w tych warunkach mowa o 'Dostawie', rozumie się przez to: całość zamówienia lub zlecenia oraz dostarczenie zakupionych lub sprzedanych rzeczy lub usług oraz wykonanie pracy.

2.5. Gdzie w tych warunkach mowa o 'Własnych markach', rozumie się przez to: marki prowadzone przez Hofman lub powiązane z nim przedsiębiorstwa, w tym lecz nie ograniczając się do Eat Slow Live Longer, Dog Comets, PoopyGo, Royal Dry, jak również własne marki wymienione na www.hofmananimalcare.nl.

Artykuł 3 - Zawarcie umowy

3.1. Wszystkie oferty i propozycje od Hofmana są niezobowiązujące. Hofman ma prawo wycofać swoją ofertę do dwóch dni roboczych po otrzymaniu akceptacji oferty.

3.2. Umowa zostaje zawarta tylko wtedy, gdy Hofman potwierdzi ją pisemnie (w tym e-mailem) lub telefonicznie Klientowi, lub gdy Hofman rozpocznie realizację Umowy. Jeżeli Umowa nie została potwierdzona pisemnie Klientowi, fakt dostarczenia towarów przez Hofmana stanowi dowód istnienia Umowy z Klientem. Treść faktury wysłanej przez Hofmana jest uznawana za prawidłowe odzwierciedlenie Umowy.

Artykuł 4 - Dostawa i terminy dostaw

4.1. Terminy dostawy podane przez Hofmana są tylko wskazówkowe i nie stanowią terminów ostatecznych.

4.2. Hofman ma prawo dostarczyć zamówienie w częściach i naliczać te części oddzielnie Klientowi. W zastosowaniu tych warunków każda dostawa częściowa jest traktowana jako niezależna dostawa.

Artykuł 5 - Jakość i gwarancja

5.1. Informacje o produkcie dostarczane Klientowi przez Hofmana dotyczą wskazanych średnich, od których możliwe są odchylenia. Informacje o produkcie nie stanowią gwarancji dotyczących wydajności Hofmana lub działania rzeczy. Odstępstwa nie stanowią więc niewykonania Umowy przez Hofmana.

5.2. Jakość, ilość i waga ustalone przez Hofmana lub w jego imieniu w momencie dostawy stanowią dowód, że dostawa spełnia wymogi Umowy, chyba że Klient dostarczy dowód przeciwny.

Artykuł 6 - Ceny

6.1. Wszystkie kwoty podane przez Hofmana w ofertach, wycenach, potwierdzeniach zamówień lub w inny sposób są, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, podane bez podatku VAT oraz ewentualnych opłat i/lub cła.

6.2. Jeśli i o ile między stronami nie uzgodniono ceny, obowiązuje cena sprzedaży stosowana przez Hofmana w dniu dostawy.

6.3. Hofman ma prawo jednostronnie podnieść uzgodnioną cenę lub w inny sposób odbiegać od złożonej oferty, gdy czynniki wpływające na koszt produkcji zmienią się po zawarciu Umowy. Dotyczy to między innymi, ale nie wyłącznie, takich czynników jak: ceny zakupu, płace, obciążenia społeczne i rządowe, koszty transportu (w szczególności ceny paliwa), składki ubezpieczeniowe, kursy, cła importowe, podatki, opłaty i prawa, nawet jeśli ich wzrost był przewidywalny w momencie zawierania umowy. Jeśli wspomniana podwyżka cen przekracza 10% uzgodnionej ceny, Klient ma prawo rozwiązać umowę w ciągu ośmiu dni od ogłoszenia podwyżki cen.

Artykuł 7 - Płatność

7.1. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej na fakturze, Klient ma termin płatności czternastu dni od daty faktury. Klient wyraźnie rezygnuje z wszelkich praw do kompensaty lub zawieszenia płatności, z jakiegokolwiek powodu.

7.2. Hofman ma prawo w każdej chwili zażądać od Klienta zabezpieczenia wypełnienia zobowiązań płatniczych, całkowitej lub częściowej przedpłaty przed przystąpieniem do dostawy.

7.3. W następujących przypadkach należności Hofmana są natychmiast wymagalne, a Klient jest natychmiast w zwłoce:

- Klient nie wywiązuje się z jednego lub więcej swoich zobowiązań wynikających z Umowy, nie w terminie lub nie w pełni;

- Wobec Klienta złożono wniosek o upadłość, ogłoszono upadłość lub zawnioskowano o moratorium na płatności lub o postępowanie upadłościowe;

- Na majątku lub roszczeniach Klienta nałożono zajęcie;

- (Osoba prawna) Klienta zostaje rozwiązana lub zlikwidowana.

7.4. Wszystkie rzeczy dostarczone lub mające być dostarczone przez Hofmana Klientowi pozostają własnością Hofmana do momentu, gdy Klient wypełni wszystkie swoje zobowiązania (płatnicze) wobec Hofmana. Do tego czasu Klient jest uważany tylko za „przechowującego” rzeczy dla Hofmana.

7.5. Dopóki Klient nie uzyska własności dostarczonych rzeczy, ma prawo je odsprzedawać lub przetwarzać tylko jeśli należy to do normalnego prowadzenia jego działalności. Klientowi zabrania się zastawiania dostarczonych przez Hofmana rzeczy, które podlegają zastrzeżeniu własności, lub ustanawiania na nich jakiegokolwiek innego prawa. Strony oświadczają, że mają zamiar nadać temu postanowieniu skutki prawne rzeczowe w rozumieniu art. 3:83 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.

Artykuł 8 - Reklamacje

8.1. Klient jest zobowiązany w momencie Dostawy sprawdzić (lub sprawdzić przez upoważnioną osobę), czy dostarczone towary odpowiadają Umowie.

8.2. Reklamacje dotyczące wad widocznych przy dostawie Klient powinien zgłaszać niezwłocznie na dokumentach dostawy (takich jak list przewozowy), w przeciwnym razie prawo do reklamacji w odniesieniu do tych widocznych wad wygasa.

8.3. Reklamacje dotyczące wad niewidocznych przy dostawie Klient powinien zgłosić najpóźniej siedem dni po dostawie, ale w każdym przypadku przed użyciem dostarczonych towarów w swojej działalności, na piśmie i z uzasadnieniem. Po przekroczeniu tego terminu prawo do reklamacji wygasa.

8.4. Towary, które były przedmiotem reklamacji, Klient powinien zwrócić Hofman nieużywane, niezmieszane i nieprzetworzone, zgodnie z procedurą określoną na www.hofmananimalcare.nl/dealer-retour.

8.5. Jeśli reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, Hofman zastrzega sobie prawo do wymiany dostarczonych towarów lub do zwrotu całkowitego lub częściowego kwoty faktury.

8.6. Złożenie reklamacji, niezależnie od tego, czy jest uzasadniona, nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wobec Hofman. Klientowi nie wolno kompensować (rzeczywistych lub domniemanych) roszczeń Klienta z roszczeniami Hofman.

Artykuł 9 - Odpowiedzialność

9.1. Obowiązek Hofmana do rekompensaty szkód na podstawie jakiejkolwiek podstawy jest ograniczony do szkody, na którą Hofman jest ubezpieczony. Jednak zakres tego nigdy nie będzie większy niż kwota wypłacona w danym przypadku na mocy tego ubezpieczenia, zwiększona o kwotę własnego ryzyka, przy uwzględnieniu dalszych postanowień tego artykułu.

9.2. Jeśli Hofman nie może skorzystać z artykułu 9.1. (na przykład, gdy ubezpieczyciel nie udzieli pokrycia), odpowiedzialność Hofmana jest w każdym przypadku ograniczona do kwoty zafakturowanej za wykonanie, które stanowi podstawę odpowiedzialności, z maksymalną kwotą € 10.000,00 chyba że zachodzi zamiar lub świadome ryzyko.

9.3. Hofman nie jest w żadnym przypadku odpowiedzialny wobec Klienta za szkody pośrednie (w tym szkody biznesowe, utratę zysków, utratę dobrej woli, nieotrzymanie dotacji, nieosiągnięcie oszczędności lub koszty związane z ewentualnym wycofaniem produktów, itp.). Klient powinien odpowiednio ubezpieczyć się od takich ryzyk.

9.4. Jeśli Hofman doradza Klientowi w sprawie rozwoju prywatnej marki lub rozwija dla Klienta prywatną markę lub udziela w tym zakresie pomocy, Hofman w żadnym przypadku nie jest odpowiedzialny za szkody Klienta wynikające z naruszenia przez prywatną markę praw własności intelektualnej osób trzecich, takich jak prawa do znaków towarowych i nazw handlowych.

9.5. Klient zwalnia Hofman od wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z dostarczonymi przez Hofmana towarami i usługami.

9.6. Klient na pierwsze żądanie Hofman współpracuje w pełni przy ewentualnym wycofaniu produktu zainicjowanym przez Hofmana, niezależnie od tego, czy Klient dostarczył już towary dostarczone przez Hofmana osobom trzecim.

Artykuł 10 - Pozostałe postanowienia

10.1. Jeśli którakolwiek z postanowień tych Warunków okaże się nieważna, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień.

10.2. Klientowi i związane z nim (prawne) osoby jest dozwolone oferowanie towarów dostarczonych lub mających być dostarczonych przez Hofmana za pośrednictwem własnego sklepu internetowego. Klientowi i związane z nim (prawne) osoby nie wolno oferować towarów dostarczonych przez Hofmana pod Własną Marką za pośrednictwem sklepów internetowych osób trzecich lub cyfrowych platform osób trzecich (w tym między innymi Marktplaats, Bol.com i Amazon).

10.3. W przypadku naruszenia postanowień ust. 2 tego artykułu, Klient bez wezwania do usunięcia naruszenia jest w zwłoce i zobowiązany jest zapłacić Hofmanowi karę w wysokości 25 000 EUR za każde naruszenie, zwiększoną o karę 2 500 EUR za każdy dzień trwania naruszenia, niezależnie od prawa Hofmana do żądania odszkodowania za pełną szkodę.

Artykuł 11 - Prawo właściwe i wybór forum

11.1. Na relacje prawne (w tym Umowę) między Hofmanem a Klientem stosuje się wyłącznie prawo holenderskie.

11.2. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów ruchomych z 1980 roku (Konwencja Wiedeńska) jest wyraźnie wyłączona z zastosowania do Umowy zawartej między Hofmanem a Klientem lub Sprzedawcą. Skuteczność tej konwencji jest wyłączona.

11.3. Każdy spór wynikający z Umowy zawartej między Hofmanem a Klientem lub Sprzedawcą, w tym egzekwowanie roszczeń, będzie podlegać wyłącznie orzecznictwu właściwego sądu Rejonowego Overijssel, miejsce posiedzeń Almelo.