la_star-solid la_star-solid la_star-solid la_star-solid la_star-half-alt-solid
Klanten beoordeling 9,2/10

Ik word partner

Meld je aan als partner om in te kunnen loggen als dealer en bestellingen te kunnen toevoegen.

Algemene voorwaarden.

Voor bedrijven

termsand
Artikel 1 - Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, rechtsverhouding c.q. (te sluiten) Overeenkomst, alsmede van de uitvoering daarvan, waarbij Hofman optreedt jegens een Klant.

1.2. De Klant met wie eenmaal een overeenkomst is gesloten onder deze voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle latere aanvragen, offertes, opdrachten en inkooporders van Hofman en Overeenkomsten tussen Hofman en de Klant.

1.3. Wijzigingen in de tussen Hofman en de Klant gesloten Overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Hofman en Klant zijn overeengekomen.

Artikel 2 - Begripsbepalingen

2.1. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘Hofman’ wordt daaronder verstaan:

Hofman Animal Care B.V. (tevens handelend onder de naam Boerenwinkel.nl, Sticky Trap, The Dutch Dog en Hofman Pest Control), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08103011, Holland Animal Care B.V., Vet Animal Care B.V. of Agridrogist B.V., al naar gelang wie de Overeenkomst met de Klant aangaat, gevestigd te Enter aan De Leemkoele 2, 7468 DM, emailadres info@hofmananimalcare.nl, telefoonnummer +31 548 545277.

2.2. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘Klant’ wordt daaronder verstaan: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon waarmee Hofman een Overeenkomst heeft gesloten of aan wie Hofman een aanbod heeft gedaan.

2.3. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘Overeenkomst’ wordt daaronder verstaan: de overeenkomst tussen Hofman en de Klant, inclusief deze algemene voorwaarden die deel uitmaken van de Overeenkomst.

2.4. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘Levering’ wordt daaronder verstaan: het geheel van de order of opdracht en de (af)levering van de gekochte of verkochte zaken of diensten en de oplevering van het werk.

2.5. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘Eigen merken’ wordt daaronder verstaan: de door Hofman dan wel de aan haar gelieerde ondernemingen gevoerde merken waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot Eat Slow Live Longer, Dog Comets, PoopyGo, Royal Dry alsook de eigen merken die als zodanig genoemd zijn op www.hofmananimalcare.nl.

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Hofman zijn vrijblijvend. Hofman heeft het recht haar aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat de aanvaarding van het aanbod haar heeft bereikt.

3.2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand zodra Hofman deze schriftelijk (e-mail daaronder mede begrepen) of telefonisch aan de Klant bevestigt, dan wel indien Hofman met de uitvoering van de Overeenkomst een aanvang maakt. Indien de Overeenkomst niet schriftelijk aan de Klant is bevestigd, levert het feit van aflevering van zaken door Hofman dwingend bewijs op van het bestaan van een Overeenkomst met de Klant. De inhoud van de door Hofman verzonden factuur wordt dan geacht de Overeenkomst correct weer te geven.

Artikel 4 - Levering en leveringstermijnen

4.1. De door Hofman opgegeven levertijden en termijnen zijn slechts indicatief en geen fatale termijnen.

4.2. Hofman heeft het recht om een order in gedeelten af te leveren en die gedeelten separaat bij de Klant in rekening te brengen. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.

Artikel 5 - Kwaliteit en garantie

5.1. De door Hofman aan de Klant van zaken verstrekte productinformatie betreft indicatieve gemiddelden waarvan afwijking mogelijk is. Productinformatie betreft geen garanties ten aanzien van de door Hofman te verrichten prestatie of de werking van de zaken. Afwijkingen daarvan zijn derhalve geen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Hofman.

5.2. De kwaliteit, hoeveelheid en het gewicht zoals deze zijn vastgesteld door of namens Hofman ten tijde van levering zijn het bewijs of de levering voldoet aan de Overeenkomst, behoudens door de Klant te leveren tegenbewijs.

Artikel 6 - Prijzen

6.1. Alle door Hofman in aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen of anderszins genoemde bedragen zijn, tenzij expliciet anders vermeld, exclusief btw en eventuele heffingen en/of rechten.

6.2. Indien en voor zover tussen partijen geen prijs is overeengekomen geldt tussen partijen de op de dag van Levering bij Hofman gangbare verkoopprijs.

6.3. Hofman is gerechtigd de overeengekomen prijs eenzijdig te verhogen of anderszins van de gedane aanbieding af te wijken, wanneer de factoren die de kostprijs bepalen na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn gewijzigd. Het gaat dan onder meer maar niet uitsluitend om factoren zoals: inkoopprijzen, lonen, sociale- en overheidslasten, vervoerskosten (waaronder in het bijzonder brandstofprijzen), verzekeringspremies, koersen, invoerrechten, belastingen, heffingen en rechten, ook indien de verhoging daarvan ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst voorzienbaar was. Indien de hier bedoelde prijsverhoging meer dan 10% van de overeengekomen prijs bedraagt, heeft Klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen na de aangekondigde prijsverhoging te ontbinden.

Artikel 7 - Betaling

7.1. Tenzij expliciet anders vermeld op de factuur geldt voor Klant een betaaltermijn van veertien dagen na factuurdatum. Klant doet uitdrukkelijk afstand van eventuele rechten tot verrekening of opschorting, op welke grond dan ook.

7.2. Hofman is te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Klant zekerheidsstelling, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen alvorens tot Levering over te gaan.

7.3. In de volgende gevallen zijn de vorderingen van Hofman direct opeisbaar en is Klant direct in verzuim:

- Klant komt één of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig na;

- Tegen Klant is een faillissementsverzoek ingediend, deze is failliet gegaan of heeft surseance van betaling aangevraagd c.q. een verzoek tot wettelijke schuldsanering ingediend;

- Er wordt beslag op zaken of vorderingen van Klant gelegd;

- De (rechtspersoon van) Klant wordt ontbonden of geliquideerd.

7.4. Alle door Hofman aan Klant geleverde of te leveren zaken blijven het eigendom van Hofman tot het moment waarop Klant al haar (betalings-)verplichtingen aan Hofman is nagekomen. Tot dat moment wordt Klant slechts geacht zaken voor Hofman te ‘houden’.

7.5. Zolang Klant niet de eigendom van de geleverde zaken heeft verkregen, is Klant slechts gerechtigd deze zaken door te verkopen of te verwerken indien dit behoort tot de normale uitoefening van haar bedrijf. Het is Klant verboden de door Hofman afgeleverde zaken, welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen, te verpanden dan wel enig ander recht hierop te vestigen. Partijen verklaren te beogen aan dit beding goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek toe te kennen.

Artikel 8 - Reclame

8.1. Klant is verplicht op het moment van Levering te (doen) controleren of de afgeleverde zaken beantwoorden aan de Overeenkomst.

8.2. Klachten met betrekking tot bij Levering kenbare gebreken dient Klant direct kenbaar te maken op de afleverbewijzen (zoals de vrachtbrief), bij gebreke waarvan het recht van reclame met betrekking tot die zichtbare gebreken voor Klant vervalt.

8.3. Klachten met betrekking tot bij Levering niet-kenbare gebreken dient Klant uiterlijk zeven dagen na Levering, maar in ieder geval voorafgaand aan het moment waarop Klant de geleverde zaken aanwendt binnen haar bedrijf, schriftelijk en gemotiveerd aan Hofman kenbaar te maken. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht van reclame voor Klant.

8.4. Zaken waarover door Klant geklaagd is, dienen door Klant ongebruikt, onvermengd en onbewerkt te worden geretourneerd aan Hofman op de wijze zoals vermeld op www.hofmananimalcare.nl/dealer-retour.

8.5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden, behoudt Hofman zich het recht voor de geleverde zaken te vervangen dan wel het factuurbedrag geheel of gedeeltelijk te restitueren.

8.6. Het indienen van een klacht, ongeacht of deze gegrond is, ontslaat Klant niet van haar betalingsverplichting jegens Hofman. Het is de Klant niet toegestaan om (al dan niet gepretendeerde) vorderingen van de Klant met vorderingen van Hofman te verrekenen.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1. De verplichting van Hofman tot het vergoeden van schade op grond van welke grondslag dan ook, is beperkt tot die schade waartegen Hofman uit hoofde van een door haar gesloten verzekering is verzekerd. De omvang daarvan is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het voor die gebeurtenis geldende eigen risico, met in achtneming van het hierna in dit artikel 9 bepaalde.

9.2. Indien en voor zover Hofman geen beroep toekomt op artikel 9.1. (bijvoorbeeld doordat de verzekeraar geen dekking verleent), is de aansprakelijkheid van Hofman in alle gevallen beperkt tot het door Hofman voor de prestatie die de grondslag voor de aansprakelijkheid vormt gefactureerde bedrag met een maximum van € 10.000,00 tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

9.3. Hofman is in geen geval jegens de Klant aansprakelijk voor indirecte schade (daaronder begrepen bedrijfsschade, winstderving, verlies van goodwill, het mislopen van subsidies, gemiste besparingen of kosten die gepaard gaan met een eventuele ‘recall’ van zaken, et cetera). Klant dient zich afdoende tegen dergelijke risico’s te verzekeren.

9.4. Indien Hofman de Klant adviseert over de ontwikkeling van een private label of een private label voor een Klant ontwikkelt of daarbij assistentie verleent, is Hofman jegens de Klant in geen geval aansprakelijk voor schade van de Klant als gevolg van inbreuk door of vanwege het private label op intellectuele eigendomsrechten van derden, zoals onder meer merkrechten en handelsnaamrechten.

9.5. Klant vrijwaart Hofman voor alle aanspraken van derden met het oog op de door Hofman aan de Klant geleverde zaken en diensten.

9.6. Klant zal op eerste verzoek van Hofman volledig meewerken aan een eventuele door Hofman geïnitieerde ‘product recall’, ongeacht of de Klant de door Hofman geleverde zaken reeds aan derden heeft (af)geleverd.

Artikel 10 - Overige bepalingen

10.1. Indien één van de bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, dan tast dit de geldigheid van de andere bepalingen niet aan.

10.2. Het is de Klant en de aan haar gelieerde (rechts)personen toegestaan om door Hofman aan de Klant geleverde of te leveren zaken aan te bieden via een eigen online webwinkel. Het is de Klant en de aan haar gelieerde (rechts)personen daarentegen niet toegestaan om door Hofman onder Eigen Merk aan de Klant geleverde of te leveren zaken aan te bieden via webwinkels van derden of digitale platforms van derden (daaronder mede begrepen doch niet beperkt tot Marktplaats, Bol.com en Amazon).

10.3. Bij overtreding van het bepaalde in lid 2 van dit artikel is de Klant zonder ingebrekestelling in verzuim en verbeurt de Klant aan Hofman een boete van € 25.000,- per overtreding, te vermeerderen met een boete van € 2.500,- per dag dat de overtreding voortduurt, zulks onverlet het recht van Hofman om in plaats daarvan vergoeding van haar volledige schade te vorderen.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en forumkeuze

11.1. Op de rechtsverhouding (waaronder de Overeenkomst) tussen Hofman en de Klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (het Weens Koopverdrag) is nadrukkelijk niet van toepassing op de tussen Hofman en de Klant of Verkoper gesloten Overeenkomst. De werking van dit verdrag wordt uitgesloten.

11.3. Elk geschil voortvloeiende uit de tussen Hofman en de Klant of Verkoper gesloten Overeenkomst, daaronder begrepen incasso van een vordering, zal uitsluitend onderworpen kunnen worden aan het oordeel van de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo.